لینک های جالب و خواندنی از سراسر وب  [آرشیو]

1398 Calendar Wallpaper

رمضان جاده بهشت و رضوان الهی

ماه رمضان، ماه مهمانی خدا، ماهی که اولیای الهی همواره در تمنای روئیت آن، روز شماری کرده و خود را مهیای آن می کنند. این استقبال عاشقانه برگرفته از معارف الهی است که باری تعالی به آنان ارزانی داشته است.

به دادم میرسی یا رب.../ مناجات با خدا

به دادم میرسی یا رب.../ مناجات با خدا

مناجات با خدا

الهى راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر.
♦ الهى چگونه خاموش باشم كه دل در جوش و خروش است
و چگونه سخن گويم كه خرد مدهوش و بيهوش است.


♦ الهى ما همه بيچاره ايم و تنها تو چاره اى و ما همه هيچكاره ايم و تنها تو كاره اى.
♦ الهى واى بر من اگر دانشم رهزنم شود و كتابم حجابم.
♦ الهى چگونه گويم نشناختمت كه شناختمت و چگونه گويم شناختمت كه نشناختمت.
♦ الهى عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه بايد كرد.
♦ الهى آن خواهم كه هيچ نخواهم.
♦ الهى همه سرآسوده خواهند و حسن دل آسوده.(1)